Producció

cuadroprod

La producció de fred / calor d'un edifici és el gran consum d'aquest, i per tant, si la automatitzem d'una forma òptima, pot representar un estalvi potencial d'energia.
Dins de l'apartat producció, tambíen contemplem la climatització de l'aire exterior cap a l'interior de l'edifici.

Tot el conjunt de la producció està supeditada a la manera estiu / hivern del control general, així com al selector i horari del mateix.

Cada element bomba i electrovàlvula disposa d'un selector (Manual / Aturada / Automàtic) per governar directament l'equip, per a tasques de manteniment i solució de possibles incidències que puguin aparèixer.

A continuació detallem punt per punt possibles millores en cadascun dels diferents elements de intervenen:

 

Climatitzadors

Controlen l'aportació d'aire primari sobre la instal·lació. La regulació dels climatitzadors d'aire primari repercuteix directament en l'eficiència energètica de l'edifici, ja que són uns grans consumidors de potència frigorífica i calorífica.

Si per exemple, disposem de comportes de free-cooling per a la renovació d'aire, i instal·lem una sonda de CO2 en el retorn de la instal·lació, podem enviar les comportes, tant per temperatura, com per CO2. Només renovarem aire quan les condicions de temperatura ens siguin favorables, o quan el nivell de CO2 a l'ambient sigui deficient.

Una altra possible millora en climatitzadors és la regulació dels motors dels ventiladors d'impulsió i retorn mitjançant variador, en funció d'una sonda de pressió diferencial d'aire.
Per acabar, una cosa no menys menyspreable, és tenir indicadors de filtres bruts, doncs un filtre brut implica una pujada en el consum elèctric de la instal·lació.

scadaclimatizador

 

Producció de calor

En la producció de calor, també es pot estalviar energia, per exemple modulant la temperatura d'impulsió de la caldera a la temperatura necessària en cada moment (a menys temperatura exterior impulsarem a més temperatura), o compensant per temperatures ambients interiors (si el ambient que estem escalfant, està propera a la consigna desitjada de temperatura interior, podem disminuir la temperatura d'impulsió).
prodcalderas

Aquesta doble regulació de temperatura també és aplicable quan disposem d'una caldera sense possibilitat de canvi de consigna de temperatura, però disposem de vàlvules de mescla per baixar la temperatura que impulsem als circuits.

scadacalderas

La següent pantalla seria un exemple de corba de temperatura d'impulsió en funció de temperatura exterior.

corba

Producció de fred

En la producció de fred, es pot controlar les temperatures d'impulsió i retorn de les màquines, per indicar una alarma si alguna no s'està refredant l'hagut de, i per altra banda, en cas de tenir diverses màquines, també es pot fer un cicleado de marxa d'aquestes, per no haver-les totes actives al mateix moment. Un estalvi important, és adaptar les refredadores que tindrem en marxa en funció de la demanda de fred que s'estigui utilitzant (no tenir la refredadora gran en marxa, si el consum durant les nits és mínim ...).

La majoria de refredadores admeten ser interrogades mitjançant protocols LonWorks, BACnet o Modbus, amb el que ens deixessin públiques totes les variables de control seves com poden ser temperatures, pressions, consingas, alarmes, etc.

prorefredadores

scadarefredadora

Detalls contacte

BOBITÈCNIC S.L.
Pol. Ind. Illa Sud
C/Tomàs Viladomiu nº13
08650 Sallent (Barcelona)
Espanya

Tel +34 93 820 61 20
Email: mail@bobitecnic.com
Estem a Google Maps

Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona
Tom 22464, Fulla núm. B37477, Inscripció 3.ª, N.I.F.:B58.607.227

Ir arriba